Quyết định công bố kết quả hệ thống hệ thống hóa văn bản QPPL

Số ký hiệu: 156/QĐ-UBND
Ngày ban hành: Từ ngày ban hành
Người ký: Lương Đức Tố
Lĩnh vực văn bản: Lĩnh vực A