Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 74 quần chúng ưu tú

          Từ ngày 01-04/4, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Phục Hòa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đợt 2 năm 2019 cho 74 quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện.

Các học viên tham gia lớp học

          Trong thời gian 4 ngày các học viên được học tập 10 chuyên đề bao gồm: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Những nội dung cơ bản về biển đảo Việt Nam; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam-Cơ sở hình thành, phát triển; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn  cách mạng mới; Giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong gia đoạn mới.

          Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, rèn luyện theo đuổi mục tiêu, lý tưởng để sớm trở thành đảng viên mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đàm Diện/Đài TT- TH Phục Hòa