Triển khai công tác giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019

          Ngày 10/4, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) huyện Phục Hòa tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Quang cảnh hội nghị

          Năm 2018, Hội đồng GDQP-AN huyện tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho 143 đồng chí, có 680 học sinh học tập nội dung GDQP-AN theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh toàn dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến pháp luật liên quan đến quốc phòng - an ninh được hơn 209 cuộc với 10.990 lượt người nghe.

          Năm 2019, Hội đồng GDQP-AN huyện Phục Hòa tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp; tiếp tục quán triệt các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước về tăng cường GDQP-AN,  tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm cảu toàn dân và cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; rà soát, đôn đốc các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đủ chỉ tiêu, đúng quy định.

Đàm Diện - Bế Huệ/Đài TT - TH Phục Hòa