Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với HĐND các huyện, Thành phố

Sáng 9/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với HĐND các huyện, Thành phố lần thứ nhất năm 2019. Tại điểm cầu thành phố đồng chí Nông Thanh Tùng-  Phó Chủ tịch HĐND chủ trì. Tại Phục Hòa đồng chí Bế Kim Huế, ủy viên Ban thường Vụ huyện ủy, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

          Quý 1/2019, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác. Các ban HĐND tỉnh chủ động trong hoạt động thẩm tra và triển khai các hoạt động theo đúng quy định về trình tự, thủ tục. 

          Công tác giám sát, khảo sát của Thường trực, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND tỉnh bám sát luật và nghị quyết HĐND, chất lượng, hiệu quả được nâng cao, có trọng tâm, trọng điểm và thực chất hơn đối với các nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực phụ trách, nhất là những vấn đề cấp bách HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; phương thức giám sát thường xuyên đổi mới theo hướng kết hợp giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh với giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp với giám sát qua báo cáo; chú trọng giám sát việc giải quyết vụ việc cụ thể của cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp các cấp; tăng cường sự phối hợp giám sát giữa Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh. Các ý kiến kết luận, kiến nghị của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh sau giám sát được thông báo tới các đơn vị chịu sự giám sát và cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

          Công tác phối hợp được duy trì, thường xuyên giữ mối quan hệ với các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri.

Thường trực HĐND huỵện, Thành phố tiếp 65 lượt công dân; tiếp nhận 28 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đơn thư sau khi xem xét, phân loại đều được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời công dân theo quy định. Công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân đối với các cơ quan, tổ chức hữu quan được quan tâm.

          Tại các kỳ họp thường lệ cuối Năm 2018, thường trực HĐND huyện Phục Hòa đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức tiếp xúc cử tri tại 9/9 xã thị trấn, thu hút gần 500 cử tri tham gia; phối hợp tiếp 21 lượt công dân, tiếp nhận 16 đơn thư; phối hợp với UBND, UBMTTQ các ban Hội đồng nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp xức cử tri, tổng hợp ý kiến đầy đủ đảm bảo kỳ họp tổ chức thanh công. sau kỳ họp công tác chỉnh lý các văn bản, ban hành Nghị quyết được thường trực HĐND huyện thực hiện đúng thời gian, đúng luật. Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn tiến hành tổ chức cho địa biểu HĐND tiếp xúc cử tri tại 9 xã, thị trấn với 521 cư tri tham gia...

          Qúy I năm 2019, HĐND huyện đã xây dựng và ban hành các chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX được thực hiện đúng thời gian quy định, kết quả tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại 9/9 xã, thị trấn thu hút trên 500 cử tri tham gia. Tiếp nhận 15 lượt công dân và 13 đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân...

          Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh và HĐND các huyện, Thành phố tiếp tục tổ chức các hoạt động giám sát bảo đảm kế hoạch, đúng tiến độ. Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-HĐND ngày 3/4/2019 của Thường trực HĐND tỉnh giám sát, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện lời hứa chất vấn, kiến nghị sau giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2018.