Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 84 đảng viên mới

          Từ ngày 3-9/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 84 đảng viên mới

Quang cảnh lớp học

          Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị sẽ được báo cáo viên truyền đạt 10 chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước phap quyền xẫ hội chủ nghĩa; Phát triển Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được nghe báo cáo về thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế. Kết thúc khóa học các học viên viết bài thu hoạch.

          Thông qua lớp học này sẽ giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối cách mạng của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay, từ đó củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng; đồng thời giúp cho học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới là cơ sở để xem xét, đánh giá đề nghị công nhận Đảng viên chính thức theo quy định.

Đàm Diện/Đài TT - TH Phục Hòa